نحوه عملکرد شیر های پیلوتی هیدرولیک

نحوه عملکرد شیر های پیلوتی هیدرولیک

نحوه عملکرد شیر های پیلوتی هیدرولیک

شیر کنترل جهت پیلوتی زمانی بکار میرود که دبی سیستم زیاد باشد.معمولا شیر هیدرولیک کنترل جهت از سایز 1/2 اینچ یا 16 به بالا بصورت پیلوتی ساخته میشوند.دلیل پیلوتی بودن این شیر ها بزرگ بودن اسپول داخل آن ها است و چون اسپول داخل این شیر هیدرولیک سنگین است نیروی زیادی برای پیلوت کردن آن نیاز است لذا نیروی برق و سولنویید برای حرکت دادن اسپول کافی نیست به همین دلیل بک شیر سایز 1/4 روی آن قرار میدهند که فرمان آن P بسته است و آن شیر وظیفه پیلوت کردن شیر اصلی را بر عهده دارد.کارخانه های تولید شیر های هیدرولیک این شیر ها را در سایز های 10 ، 16 ، 25 ، 32 تولید می کنند و کارخانه های خاصی سایز های بالاتر 52 ، 62 ، 82 ، 102 را تولید می کنند.میزان عبور دبی روغن در هر سایز بصورت زیر است :

NS

6

10

16

25

32

52

62

82

102

Qmax

60

100

300

650

1000

2000

3000

4500

7000

 

نماد فنی کامل شیر پیلوتی بصورت زیر است :


شماتیک شیر هیدرولیک بصورت زیر است:نحوه عملکرد باین صورت است که سیگنال X به پمپ و سیگنال Y به تانک وصل است.درابتدا که ببین شیر بالا برق دار نشده روغن یا از طریق شیر اصلی یا از طریق فشار شکن برقی به تانک راه دارد.به محض برق دار شدن ببین a روغن از طریق سیگنال X وارد محیط 3 شده و از آنجا وارد محیط 8 میگردد.زمانی که روغن کل محیط 8 را پر کرد به اسپول شیر اصلی نیرو وارد کرده و اسپول را به سمت راست هدایت می کند.و روغن از طریق ورودی A وارد سیستم اصلی میگردد.همین عمل زمانی که ببین b برق دار شود اتفاق افتاده و اسپول شیر اصلی را به سمت چپ هدایت میکند.
در شیرهای کنترل جهت پیلوتی با توجه به نحوه تحریک پیلوت X و ارتباط آن با به فشار خط P و همچنین ارتباط خط Y به خط T چهار حالت نامگذاری می شود:
1-External pilot-External drain
2-External pilot-internal drain
3-Internal pilot-External drain
4-Internal pilot-External drain
در شیر های پیلوتی که فرمان شیر اصلی از P به T راه دارد ( وسط باز یا وسط H) در صورتی که خط پیلوت X بصورت internal از خط خط P تامین بشود ، سر راه تخلیه یا T ، یک سوپاپ فنری قرار می دهند تا نیروی لازم برای پیلوت کردن شیر فراهم شود.
نوع فرمان شیر پیلوت همیشه پی بسته است.بعضی از کارخانه ها نوع فرمان شیر پیلوت را روی شیر بالا و نوع فرمان شیر اصلی را روی بدنه آن نصب می کنند.حال آنکه بعضی کارخانه ها مانند رکسروت یا دنیسون بدون توجه به نماد شیر پیلوت فقط نماد شیر اصلی را روی شیر بالایی نصب میکنند.