طراحی و ساخت پرس مارک لباس

طراحی و ساخت پرس مارک لباس

طراحی و ساخت پرس مارک لباس

طراحی و ساخت پرس مارک لباس
نوع خدمات انجام شده : طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک و طراحی و ساخت جک هیدرولیک 1 تن برای حک مارک لباس .عکس روبرو نمونه حک مارک بر روی لباس توسط این پرس است.
با تشکر از آقای فریدون