طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک بالابری 14 متری

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک بالابری 14 متری

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک بالابری 14 متری

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک بالابری 14 متری
نوع خدمات انجام شده : طراحی و ساخت یک عدد پاور پک هیدرولیک برای بالابر 14 متری.در ساخت این پاورپک از یک شیر پاپت ولو ، فشار شکن لوله ای و  الکتروموتور 5.5 اسب استفاده شد.
با تشکر از آقای خسروی