طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک پرس زباله دانگاه شهید رجایی

طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک پرس زباله دانگاه شهید رجایی

طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک پرس زباله دانگاه شهید رجایی

طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک پرس زباله دانگاه شهید رجایی
نوع خدمات انجام شده:طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک و جک هیدرولیک 10 تن برای پرس هیدرولیک زباله در دانشگاه شهید رجایی.