پمپ دنده ای داخلی

  • پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGH-2X پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGH-2X

    مشخصه بارز پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGH رکسروت صدای بسیار کم آن ها است.این پمپ ها حتی در ویسکوزیته های پایین نیز دارای بازدهی بالایی هستند و در سرعت های پایین  بازدهی بالایی دارند دلیل آن هم فضای خالی جبران کننده آببندهای داخل پمپ هیدرولیک  است.
    دبی این پمپ هیدرولیک در پوسته 2 از 5 تا 8 سی سی در هر دور و برای پوسته 3 از 11 تا 16 سی سی در هر دور است.حداکثر فشاری که این پمپ هیدرولیک می تواند تولید کند 350 بار است.

  • پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGF پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGF

    مشخصه بارز پمپ هیدرولیک سری PGF رکسروت صدای بسیار کم آن ها است.این پمپ ها حتی در ویسکوزیته های پایین نیز دارای بازدهی بالایی هستند دلیل آن هم فضای خالی جبران کننده آببندهای داخل پمپ هیدرولیک  است.
    این سری از پمپ هیدرولیک رکسروت در سه سری پوسته ساخته می شود و از 1.7 تا 40 سی سی در هر دور دبی تولید می کند.همچنین این پمپ توان ایجاد فشار تا 250 بار را دارد.

 1