بالابر هیدرولیک 3 متر 500 کیلو

  • بالابر هیدرولیک 3 متر 500 کیلو بالابر هیدرولیک 3 متر 500 کیلو

    بعد از بالابر 3متر 300 کیلو، بالابر 500 کیلو متداول می باشد. این نوع بالابر ها معمولا به عنوان باربر و نفربر در مغازه ها، کارگارها، کارخانه ها، منازل و ... استفاده می شود. با این حال، اگرچه استفاده از این نوع بالابر متداول است اما ساخت این نوع بالابر مخصوصا بالابر هیدرولیک، نیازمند علم مهندسی، تجربه و اطلاعات فنی بالایی است.
    معمولا در  ساخت این نوع بالابرهای باید دقت شود، به دلیل حساسیت بالابر، اگر برای وزن 500 مورد استفاده قرار می گیرد، سازنده بهتر است سیستم بالابر را برای 1 تن در نظر بگیرد تا اگر احیانا مصرف کننده، ناخواسته بیش از 500 کیلو بار روی آن قرار داد، بالابر دچار مشکل نشود.

 1