بالابر هیدرولیک 3 متر 300 کیلو

  • بالابر هیدرولیک 3 متر 300 کیلو بالابر هیدرولیک 3 متر 300 کیلو

    متداول ترین نوع بالابر هیدرولیک، برای 3 متر ارتفاع و 300 کیلو ساخته می شود.

    هر چند این نوع بالابر متداول است اما ساخت بالابر، مخصوصا بالابر هیدرولیک نیازمند اطلاعات مهندسی، تجربه بالا، توانایی جوشکاری و آهنکشی است.

    مشخصات عمومی بالابر هیدرولیک

    معمولا در بالابر هیدرولیک اگر به عنوان مثال بالابر برای وزن 300 کیلو ساخته شده، جک هیدرولیک، سیستم هیدرولیک، سیم بکسل و آهن کشی را برای600 کیلو در نظر می گیرند که اگر احیانا کاربر بالابر، ناخواسته وزن بیشتری روی بالابر قرار داد، برای بالابر مشکلی ایجاد نشود.

 1