آسانسور های هیدرولیکی و کششی

آسانسور های هیدرولیکی و کششی

آسانسور های هیدرولیکی و کششی

آسانسور وسيله‌اي دائمي است كه در ساختمانها براي جابجايي عمودي افراد، بار و يا هر دو كه در ترازهاي معين توقف مي‌كند و داراي كابين است.اين کابین بين حداقل دو ريل راهنما از جنس صلب كه عمودي هستند حركت مي‌كند. آسانسور ها دو نوع بالابر هیدرولیک و کششی دارند. آسانسورها در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند:
الف – آسانسورهاي هیدرولیک یا کششی كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند.  (مسافربر ، باربر ، تخت‌بر) ساختار و ابعاد کابین اين آسانسورها طوري است كه به آساني براي مسافران و بارهاي مورد نظر قابل دسترسي و استفاده است.
ب – آسانسورهاي هیدرولیک یا کششی كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نيستند.  (خدماتي يا Service Lift غذابر ، كتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقك اين آسانسورها طوري است كه براي انسانها قابل دسترسي و استفاده نمي‌باشد براي تحقق اين امر سطح كف آن از يك متر مربع ، عمق آن از يك متر و ارتفاع آن از 2/1 متر نبايد بيشتر باشد. نوع ، ظرفيت ، سرعت و تعداد آسانسورهاي هر ساختمان بايستي متناسب با كاربري، تعداد طبقات و جمعيت ساكن در آن انتخاب شود.  بحث و بررسي اين گزارش آسانسورهاي هیدرولیک یا کششی مي‌باشد كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند و اكثريت آسانسورهايي كه در حال حاضر در كشور توليد و به فروش مي‌رسند اين گروه مي‌باشد.  آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن آن هستند از نظر عملكرد و مكانيزم به دو دسته تقسيم مي‌گردد:
الف ) آسانسورهاي داراي سيستم رانش از نوع كششي ( Traction )
ب ) آسانسورهاي داراي سيستم رانش هيدروليكي ( HYDRAULIC )

تاریخ درج: 1394/05/29
منبع: سروش حسن زاده لاله دانلود مقاله